Forslag til nye vedtægter

posted in: Bestyrelses møder, Referater | 0

Bestyrelsesmøde onsdag. 8. nov. 2017 kl. 10.

Mødet afholdt hos Henning.

 

Mødets dagsorden

1. Oplæg til generalforsamling 2018

2. Evt.

 

AD. 1

Generalforsamlingens referat i 2017 pålægger bestyrelsen følgende:

 Bestyrelsen antal på 3 ønsker forsamlingen udvidet til 5 personer. 

• Vedtægters pkt. 11 bør revideres med hensyn til generalforsamlingens beslutnings dygtighed til at omhandle f. eks. 2/3 eller 3/4 af medlemsskaren.

Bestyrelsen tog disse kommentarer til efteretning, og vil i løbet af kommen år udarbejde ændringsforslag til vedtægter. Ændringsforslagene sendes til høring blandt medlemmerne, således der evt. kan forligge nye forslag til vedtægter til godkendelse på generalforsamlingen i 2018.

Referent Jonna Hansen

 

På denne baggrund har bestyrelsen drøfte de pågældende punkter, og revideret vedtægterne i overensstemmelse med ovenstående.

De reviderede vedtægter er vedlagt dette referat.

ad.1 Det påtænkes at afholde generalforsamling i forbindelse med klubbens ordinære møde d. 16. feb. 2018. Indkaldelse til generalforsamling udsendes senere.

Klubbens vedtægter beskriver at ændringer træder i kraft ved afslutning af generalforsamlingen.

Bestyrelsen anser derfor det vigtigt at der på selve generalforsamlingen bliver vedtaget om det er nye eller eksisterende vedtægter generalforsamlingen skal afholdes efter.

Forslaget til overgang til nye vedtægter, betyder at der bør foretages ændringer i valgperioder, således at ved førstkommende valg er det Johannes og Sanne der på valg, og der skal derfor vælges 4 medlemmer til den nye bestyrelse, således den fremtidige bestyrelse kommer på de 5 personer generalforsamlingen i 2017 har foreslået.

Ændringer der skal foretages i vedtægterne er overstreget, og erstattes af den rød markerede tekst.

Forslag til de  ændrede vedtægter sendes som indlæg via hjemmesiden, hvilket har den fordel at alle kan kommentere kommentere og foreslå rettelser og justeringer til vedtægterne.

Høringen af vedtægter afsluttes med udgangen af 2017, hvorefter bestyrelsen vil gennemgå alle indkomne forslag og foretage justeringer i vedtægterne, således de er klar til generalforsamling 2018.

Forslag til Vedtægter ver. 2

 

AD. 2 Ingen øvrige kommentarer under evt.